top of page
ESNAFLIK İÇİN KOŞULLAR

 

ESNAF SANATKAR TANIMI

 

-Esnaf ve Sanatkâr meslek kollarına dahil olan,
-Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran, 
-Kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, 
-Basit usulde vergilendirilen veya vergiden muaf bulunan,
-İşletme usulde deftere tabi olan, MESLEK VE SANAT SAHİBİ kimselerdir. 


ODA KAYDI


Esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 
Üyenin sabit bir işyeri varsa; işyerlerinin bulunduğu yerdeki odaya 
Üyenin sabit bir işyeri yoksa: kanuni ikametgahının bulunduğu yerdeki odaya kaydı yapılır.
Aynı meslekten dolayı esnaf ve sanatkar odaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt yapılamaz. Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan üyelerin ilgili ihtisas odalarına ayrı ayrı kayıtları yapılır ve kayıt ücreti her bir meslek için ayrı ayrı tahsil edilir. 
Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.
Bu itibarla ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlar ifadesinden işyeri açarken başvurulacak kamu kurum ve kuruluşlarını anlamak gerekecektir. Bir işyeri açarken vergi dairesi, ilgili belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kur gibi kamu kurumlarından gerekli izin ve ruhsatlar alınmakta, kayıt yaptırılmaktadır.
Oda üyeleri meslekleri nedeniyle borsaya tabi bir malın alım satımını gerçekleştiriyorlarsa borsaya da kayıt olabilirler. 


ÜYELİK ŞARTLARI


Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak


ÜYELİK KAYITLARININ SİLİNEBİLMESİ İÇİN

 
-Üyenin daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkması,
-Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması,
-Meslekten men edilmesi, 
-Vergi mükellefiyetini altı ay içinde tekrar tesis ettirmemesi halinde yönetim kurulu tarafından karar alınarak silinir.


ESNAF- TACİR AYRIMI 


5362 sayılı kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye odalar ve borsalar birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur.
Esnaf ve sanatkar odaları arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, il ve ilçelerde mülkî amirin başkanlığında ilgili odaların ve Birliğin birer temsilcisinin katılımı ile komite oluşturulur.
Üye anlaşmazlığının Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında olması halinde ise; mülki amirin başkanlığında illerde Birlik, ilçelerde ilgili oda ile ticaret ve sanayi odalarının birer temsilcisinin katılımı ile komite oluşturulur. 
Komite kararlarına karşı ilgililer tarafından on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı kesindir. Kesinleşen mahkeme kararı üzerine ilgili sicil müdürlükleri kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar.

bottom of page