top of page
BOARD OF DIRECTORS
DURAN YALÇINKAYA

Chairman of the Board  Duran YALÇINKAYA

İSMAİL OYMAK

Deputy Chairman  İsmail OYMAK

BEDRİ BİLİR

Board Member  Bedri BILIR

TOLGA ARSLAN

Board Member  Tolga ARSLAN

ALI ERKIN

Board Member
Ali ERKİN

FARUK ÇİÇEK

 Board Member  Faruk ÇİÇEK

CELALETTIN MAYDA

Board Member  Celalettin MAYDA

bottom of page